Jiratip Tuida

จิราธิป ตุ้ยดา

ผมชื่อ มาวิน อายุ 17 ปี กรุ๊ปเลือด B เกิดวันที่ 14 มกราคม 2550 

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา

สำเร็จปีการศึกษา : 2561

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สำเร็จปีการศึกษา : 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำเร็จปีการศึกษา : 2567

ผลงานต่างๆ

เข้าร่วมโครงการ Maker Robotics Challenge 2023 (MRC2023)

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้าร่วมค่ายอบรมการเตรียมความพร้อม เพื่อการศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา (รอบ Portfolio)

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความ รู้เรื่องเพศวิถีและทักษะทางสังคมสำหรับวัยรุ่น

เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะ ด้านคณิตศาสตร์

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมรด.จิตอาสา “ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ณ จุดเลือกตั้งล่วงหน้าโรงเรียนตากพิทยาคม 2566”

ได้รับการฝึกประสบการณ์ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดตากคอมพิวเตอร์ วันที่ 18-22 มีนาคม 2567  

ได้เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก วันที่ 18-20 กันยายน 2566

หมวดหมู่เพิ่มเติมของผลงาน

ดูพอร์ตโฟลิโอเพิ่มเติม

ผลงานต่างๆและน่าสนใจอีกมากมาย